1

RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Uprzejmie informujemy, że jesteśmy w posiadaniu bazy danych podmiotów gospodarczych w postaci adresów e-mail pozyskanych z ogólnodostępnych źródeł, w tym z internetu.
Wśród posiadanych adresów mogą zdarzyć się takie adresy e-mail, które na gruncie Rozporządzenia RODO, mają charakter danych osobowych podlegających ochronie.

W związku z powyższym, pragniemy przedstawić Państwu niezbędne informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych naszych obecnych klientów, jak również potencjalnych klientów.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Stalmot & Wolmet sp. z o.o. z siedzibą we Nidzicy, ul. Sienkiewicza 2, 13-100 Nidzica. Z administratorem można kontaktować się za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną pod adresem: nidzica@stalmot.com
   
 2. Państwa dane osobowe jakim jest na początku adres e-mail, a na dalszym etapie postępowania pozostałe dane kontaktowe, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 litera f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, jak również w celu realizacji zawartej umowy współpracy, co ma odzwierciedlenie w art. 6 ust. 1 lit. b.
   
 3. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu przedstawiania Państwu oferty handlowej związanej z windykacją/wykupem wierzytelności, jak również w celu realizacji zawartej umowy, prowadzenia korespondencji handlowej.
   
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Stalmot & Wolmet sp. z o.o. .
   
 5.  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
   
  • żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych,
  • żądania od administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
   Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać poprzez kontakt z Administratorem pod adresem: nidzica@stalmot.com , bądź kontakt pisemny za pomocą tradycyjnej poczty lub telefonicznie pod numerem 89 625 66 90.
    
 6. Ponadto informujemy, że w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres Administratora , co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   
 7. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
   
 8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
   
 9. Wszelkie informacje stanowiące dane osobowe są traktowane poufnie i są chronione przed przypadkowym ujawnieniem ich osobom trzecim.

   
rodo