1

TERMENI GENERALI ȘI CONDIȚII DE VÂNZARE

Termeni generali și condiții de vânzare

STALMOT & WOLMET Sp. z o.o.

 

1. Termeni generali

1.1. Termenii generali și condițiile de vânzare prezentate de STALMOT & WOLMET Sp. z o.o., denumit de aici înainte Furnizor constituie o parte integrantă a oricărui contract și oferte și va fi considerat ca fiind cunoscut și acceptat de către Cumpărător.

1.2. Orice excepții de la aceste reguli generale și condiții de vânzare vor deveni obligatorii doar după confirmarea în scris de către Furnizor.

 

2. Comenzile

2.1. Cumpărătorul va plasa comenzile în scris, specificând toate cerințele sale Furnizorului. Furnizorul va confirma fiecare comandă în formă scrisă și va informa Cumpărătorul despre aranjamentele finale și obligatorii legate de îndeplinirea acesteia.

2.2. Eșecul Cumpărătorului de a accepta livrarea bunurilor și a produselor comandate Furnizorului, nu îl scutește pe acesta de obligația plății acestora. Cumpărătorul va suporta de asemenea și costurile asociate renunțării la comandă. Furnizorul nu va pretinde Cumpărătorului aceste costuri, dacă Cumpărătorul anulează în termen de 3 (trei) zile în formă scrisă de la data recepției comenzii.

2.3. Costurile menționate la punctul 2.2. includ: depozitare, prelucrarea în alte produse ce pot fi vândute altor cumpărători într-o lună de la data renunțării, sau rebutării în cazul lipsei de posibilități de prelucrare sau re-vânzare.

2.4. Orice modificări ale comenzii trebuie făcute în scris și confirmate în scris de către Furnizor. Dacă Cumpărătorul le face în termen de 3 (trei) zile de la data recepției comenzii originale, Vânzătorul nu îl va penaliza cu costurile menționate la punctul 2.3.

2.5. În cazul oricărei modificări a comenzii, Furnizorul are dreptul să refuze executarea comenzii modificate. În acest caz, părțile vor stabili în termen de 24 de ore dacă comanda inițială va fi executată.

2.6. Uneltele făcute special pentru client, vor fi depozitate pe o perioadă de doi ani de la data terminării producției ultimei comenzi lansate

 

3. Cerințe detaliate legate de transmiterea comenzilor și a corespondenței

3.1. Clienții și companiile noi care nu au transmis Furnizorului documentele oficiale, trebuie să transmită, la momentul plasării comenzii, următoarele documente:

a. documentele de înregistrate ale companiei;

b. certificatul de atribuire a numărului de identificare a contribuabilului.

3.2. În cazul oricărei modificări în ceea ce privește numele companiei, adresa, numărul de identificare fiscală, reprezentantul oficial al companiei, numere de telefon, adrese de mail, etc., trebuie puse la dispoziția Furnizorului în cel mai scurt timp documentele adecvate (în original sau copii certificate) sau o declarație confirmând modificarea.

3.3. Toată corespondenţa, notificările şi alte declaraţii vor fi făcute în scris şi vor fi expediate între părţi personal prin mail, pe fax sau e-mail la adresa sau numărul de fax indicat în contract, comenzi sau documentele prevăzute la punctul 3.1.

3.4. Până la momentul înştiintării celeilalte părţi de schimbarea adresei, numerelor de telefon sau adrese de mail în scris – prin scrisoare recomandată cu înştiinţare de primire – corespondenţa va fi livrată la adresa de mail sau numerele de fax indicate în contract, comandă sau în documentele menţionate la punctul 3.1. şi se va considera ca fiind efectiv livrată între părţi.

3.5. Înştiinţările trimise prin mail cu domeniul înregristrat sau prin mail cu domeniu înregistrat cu confirmare de primire, care nu sunt primite de cealaltă parte, vor fi considerate ca livrate după şapte (7) zile de la data trimiterii. În cazul transmiterii de fax sau mesaje electronice, ele vor fi considerate ca fiind livrate Cumpărătorului în 24 de ore de la trimite.

 

4. Preţuri, termene de plată şi dreptul de proprietate asupra bunurilor

4.1. Preţurile cotate de Vânzător sunt preţuri ce nu conţin T.V.A. şi sunt cu condiţia de livrare ExWorks Arad (Incoterm 2020), dacă nu este menţionat diferit într-o ofertă de preţ sau confirmare de comandă.

4.2. În cazul în care Cumpărătorul comandă produse care nu sunt incluse catalogul de Stalmot, Vânzătorul va taxa Cumpărătorul cu costuri suplimentare de execuţie a utilajelor specifice, dacă nu este prevăzut diferit într-o ofertă anume sau confirmare de comandă.

4.3. Preţurile sunt în EUR, se calculează la cursul oficial din ziua facturării, la care se adaugă T.V.A.-ul.

4.4. Termenul de plată va fi întotdeauna menţionat de Vânzător în ofertele sale şi în confirmările comenzilor.

4.5. În cazul în care Cumpărătorul nu respectă termenele de plată, Vânzătorul are dreptul să perceapă penalităţi de întârziere. Dacă întârzierea depăseşte 30 de zile, Vânzătorul are dreptul să perceapă penalităţile maxime prevăzute de lege. În astfel de cazuri, Vânzătorul va avea dreptul să modifice condiţiile de cooperare prezente aplicabile ambelor părţi.

4.6. Dacă în timpul execuţiei unei comenzi Vânzătorul află că situaţia financiară a Cumpărătorului s-a deteriorat, el va avea dreptul să schimbe termenii şi condiţiile stabilite anterior.

4.7. Dacă Cumpărătorul plăteste un avans de executare a comenzii Vânzătorului şi refuză să accepte comanda, Vânzătorul va reţine avansul pentru a acoperi costurile asociate cu anularea comenzii (punctele 2.2. şi 2.3.).

4.8. Vânzătorul îşi rezervă drepturile de proprietate şi de autor asupra desenelor, estimărilor a costurilor şi a cataloagelor date Cumpărătorului, prin urmare Cumpărătorul nu le poate pune la dispoziţia unei a treia părţi fără obţinerea consimţământului scris a Vânzătorului.

4.9. Vânzătorul va rămâne proprietarul bunurilor primite de Cumpărător până ce aceastea nu sunt achitate. Cumpărătorul este obligat să returneze la cerere bunurile primite în cazul întârzierii la plată ce depăşeşte 60 de zile. Termenul limită de returnare a bunurilor este de 7 zile de la recepţia cererii. Cumpărătorul va suporta costului returului bunurilor. În cazul eşecului returnării bunurii la termenul limită stabilit, Cumpărătorul va plăti Vânzătorului o penalitate contractuală de 0,1% din valoarea bunurilor pentru fiecare zi de întârziere. În cazul în care întârzierea plăţii depăşeşte 60 de zile, Vânzătorul poate face o declaraţie a transferului de proprietate a bunurilor achiziţionate în favoarea sa şi retrage cererea pentru returnare. Este necesar consimţământul Cumpărătorului în vederea transferului de proprietate.

4.10. Părţile pot stabili de comun acord durata plăţii amânate şi valoarea creditului comercial într-un acord bilateral sau prin confirmare de comandă.

4.11. Vânzătorul are dreptul să ceară plată în avans sau o garanţie suplimentară de plată înainte de livrarea bunurilor sau de încărcare dacă valoarea livrării depăşeşte limita de îndatorare acceptabilă, sau dacă valoarea livrării împreună cu datoria existentă de la livrările anterioare depăşeşte limita de îndatorare acceptabilă, şi când Cumpărătorul este în întârziere cu plata livrărilor anterioare.

4.12. Vânzătorul are dreptul să suspende fără nicio consecinţă financiară şi legală livrarea bunurilor până la primirea confirmării plăţii pentru livrările anterioare sau să ceară plată în avans înainte de livrare sau expedierea mărfurilor.

 

5. Livrarea

5.1. Timpul de livrare, dacă nu este specificat într-un contract sau într-o confirmare de comandă, este de 21 zile de la data plasării comenzii.

5.2. Termenul de livrare va fi considerat ca îndeplinit dacă Cumpărătorul primeşte produsele comandate până la sfârşitul săptămânii confirmate de Vânzător.

5.3. Vânzătorul nu este răspunzător pentru nerespectarea unei date de livrare sau pentru retragerea din execuţie a comenzii în cazul unor circumstanţe neprevăzute dincolo de controlul părţilor, ce apar după semnarea acordului şi ce împiedică executarea acestuia, în totalitate sau parţial, circumstanţe care nu au putut fi evitate cu diligenţa necesară şi care sunt tratate de legea poloneză sau de practicile comerciale poloneze ca forţă majoră. Evenimente ale forţei majore, în conformitate cu acest contract, vor include în mod deosebit: grevă generală, grevă la Furnizor, blocajul drumurilor, porturilor sau a altor puncte de intrare şi ieşire utilizate în mod obişnuit, cutremur, inundaţii, uragan, epidemii sau alte dezastre naturale pe care părţile nu le-au putut evita, prevede şi care nu ar fi putut fi prevăzute şi care sunt străine lor înşile şi afacerii lor. Timpul de livrare va fi extins cu o perioadă egală cu timpul manifestării a circumstanţelor mai sus menţionate ale forţei majore.

5.4. În cazul manifestării circumstanţelor menţionate la punctul 5.3. sau a unei întârzieri ce nu depăşesc 14 zile, Furnizorul va fi absolvit de răspunderea de daunele efective şi profiturile pierdute şi nu va fi obligat să plătească Cumpărătorului orice penalităţi contractuale sau daune pe care Cumpărătorul trebuie să le plătească celei de-a treia părţi.

5.5. Cumpărătorul ar trebui să dea instrucţiuni imediate privind livrarea bunurilor, a căror disponibilitate pentru livrare sau expediere a fost anunţată de Furnizor. Dacă Cumpărătorul eşuează în a da instrucţiunile potrivite Furnizorului în termen de 14 zile, Vânzătorul poate dispune de produsele Cumpărătorului la discreţia sa, fără nicio obligaţie de a acoperi niciun cost. În acest caz, Furnizorul poate de asemenea începe procedura împotriva Cumpărătorului, descrisă la punctele 2.2. şi 2.3. Răspunderea furnizorului este reglementată de principiile enunțate la punctul 5.4.

5.6. În cazul persistării circumstanţelor menţionate ca forţă majoră, stipulate în punctul 5.3. de mai sus, în mod întrerupt pentru mai bine de 30 de zile, oricare parte are dreptul să anuleze contractul. În astfel de caz, punctul 5.4. de mai sus va fi aplicat corespunzător.

 

6. Reclamaţii

6.1. Produsele furnizorului sunt acoperite de garanție. Drepturile și obligațiile Furnizorului și Cumpărătorului care decurg din garanție sunt executate de prevederile Codului Civil Polonez, cu excepția cazului în care răspunderea în garanție a fost limitată, extinsă sau exclusă într-un acord scris.

6.2. Perioada de garanție se calculează de la data eliberării produselor către Cumpărător. Garanția acoperă numai defectele din materiale și manopera.

6.3. Cumpărătorul trebuie să facă recepţia calitativă şi cantitativă a produselor imediat după livrare şi nu mai târziu de 3 zile lucrătoare după ce bunurile au fost primite.

6.4. Dacă bunurile sunt transportate printr-o companie de transport, Cumpărătorul este obligat să inspecteze ambalajele şi conţinutul livrării cantitativ şi calitativ a produselor imediat după recepţia livrării.

6.5. În cazul unor diferenţe sau deterioare a transportului, trebuie completat un raport de deterioare în prezenţa transportatorului şi un raport de revendicare trebuie completat pe un formular oferit de transportator.

6.6. Cumpărătorul va notifica Vânzătorul în scris de orice reclamaţii şi va urma intrucţiunile date de acesta din urmă.

6.7. Reclamaţiile vor fi luate în considerare doar dacă împreună cu produsul reclamat vor fi înmânate Furnizorului următoarele documente:

6.7.1. o copie a facturii pentru produsul achiziţionat;

6.7.2 raportul de deterioare cu o descriere a defecţiunii sau a cauzei reclamaţiei (inclusiv dacă reclamaţia este din cauza transportatorului – raportul de revendicare întocmit pe formularul operatorului de transport).

6.8. În cazul în care Furnizorul evaluează și susține că cererea Cumpărătorului nu a fost justificată sau nu a respectat condițiile necesare pentru a fi considerată ca reclamaţie, Cumpărătorul va acoperi costurile de transport și/ sau costurile lucrărilor tehnice efectuate de Furnizor.

6.9. Garanţia se exclude în cazul deteriorării mecanice datorată cauzelor externe ce nu pot fi atribuite producătorului, alterărilor şi a schimbărilor structurale implementate de utilizator sau de către o a treia parte, uzurii normale, deteriorării ce rezultă din folosirea într-un mediu înconjurător nepotrivit, sau pentru alte motive atribuibile utilizatorului sau celei de-a treia părţi, deteriorarea produsului rezultată din nerespectarea de către Cumpărător a operării, instalării şi condiţiilor tehnice menţionate de Furnizor, sau rezultând din depozitarea necorespunzătoare a produselor.

6.10. În cazul unui solicitări nejustificate a Cumpărătorului de a rezolva o reclamaţie la sediul Cumpărătorului sau în altă locaţie specificată de el în ţară sau în străinătate, Furnizorul va taxa Cumpărătorul cu toate costurile asociate cu călătoria. Cumpărătorul va rambursa Furnizorului toate costurile suportate în şapte zile de la data înaintării documentelor ce confirmă faptul apărut şi suma cheltuită.

6.11. În cazul descopeririri unui defect ascuns într-un produs, Cumpărătorul va anunţa Vânzătorului de acest fapt, dar nu mai târziu de cinci zile de la data luării la cunoştinţă a defectului. Această notificare trebuie să descrie defectul, să specifice data descopeririri acestuia, numele şi cantitatea produsului, precum şi numărul facturii în baza căreia achiziţia şi livrarea produsului au fost făcute.

6.12. Furnizorul va răspunde reclamaţiei în termen de 14 zile de la data recepţiei. Dacă reclamaţia este acceptată de Furnizor, el va lua toate măsurile să satisfacă reclamaţia Cumpărătorului în cadrul prevăzut oferit de dispoziţiile generale nu mai târziu de 30 de zile de la data recepţiei reclamaţiei conţinând elementele solicitate.

6.13. În cazul eşuării depunerii reclamaţiei în perioada specificată la punctele 6.3. sau 6.11. sau fără respectarea condiţiilor menţionate la punctele 6.7, 6.7.1, 6.7.2. şi 6.4., produsul va fi considerat fără defecte cantitative sau calitative.

6.14. În cazul reclamaţiilor justificate, Furnizorul este pasibil de daune ce rezultă din produsul livrat Cumpărătorului până la valoarea produsului defect, cu toate acestea el va fi scutit de orice răspundere pentru pierderea de profit de către Cumpărător. Mai mult, el nu are nicio obligaţie să plătească Cumpărătorului penalităţi contractuale sau daune, pe care Cumpărătorul trebuie să le plătească celei de-a treia părţi, ca rezultat a defectului sau înlăturării lui.

 

7. Clauze finale

7.1. Chestiunile nereglementate de aceşti termeni şi condiţii vor fi soluţionate de prevederile Codului Civil Polonez.

7.2. Cumpărătorul nu are dreptul să cedeze datoriile care decurg din contractul cu Furnizorul către terțe părți.

7.3. În cazul în care nu este posibilă soluționarea pe cale amiabilă a unui litigiu care apare în cursul cooperării între Furnizor și Cumpărător, litigiul va fi trimis spre soluționare instanței comune competente din Olsztyn.

 

Nidzica, la 01 Noiembrie 2015

warunkisprzedazy